Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava

Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava

Na pántoch 9
83106 Bratislava
IČO: 893471

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava

Možnosti štúdia na SOŠ Na pántoch 9 v šk. roku 2011/2012

Máte dieťa, žiaka deviateho ročníka základnej školy? Hľadáte školu po ktorej absolvovaní nebude mať Vaše dieťa problém s uplatnením sa v praxi? Stavte na odborné vzdelávanie! Na našej škole môžu žiaci v školskom roku 2011/2012 študovať v nasledujúcich odboroch:

učebné odbory (3-ročné s výučným listom):

2964 2           cukrár, cukrárka

           •    ovláda práce spojené s prípravou cukrárskych výrobkov, pozná príslušné normy, suroviny, materiály a pomocné látky vo výrobnom procese,
           •    dokáže obsluhovať technologické strojné zariadenia, viesť výrobnú dokumentáciu, skladovať a expedovať  hotové výrobky, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
           •    uplatnenie: práca v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach,  živnostník, taktiež má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie.

6444 2           čašník, servírka

           •    ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby,
           •    pozná a uplatňuje gastronomické pravidlá, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
           •    má kultivované a spoločenské správanie , vie odborne komunikovať so zákazníkom,
           •    uplatnenie: práca v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach,  taktiež má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie.

6445 2           kuchár

          •    ovláda práce spojené s prípravou pokrmov pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby,
          •    pozná základné receptúry a  technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
          •    má kultivované a spoločenské správanie , vie odborne komunikovať so zákazníkom,
          •    uplatnenie: práca v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach,  taktiež má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie.
 

študijné odbory (4-ročné maturita + výučný list):

6444 4           čašník, servírka

          •    ovláda techniku obsluhy, pozná suroviny a nápoje,
          •    uplatňuje gastronomické pravidlá, technologické postupy bežných jedál,
          •    dodržiava zásady bezpečnosti a hygieny pri práci, vie odborne a kultivovane komunikovať, ovláda prácu s počítačom,
          •    uplatnenie : čašník, hlavný čašník, barman, somelier, manažér.
   Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripravuje žiaka aj na štúdiu na vysokých školách.

6445 4           kuchár

         •    ovláda práce spojené s prípravou pokrmov pozná suroviny, nápoje a technologické postupy ich výroby,
         •    uplatňuje estetický vkus, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
         •    vie odborne komunikovať so zákazníkom, ovláda prácu s počítačom,
         •    uplatnenie : ako kvalifikovaný odborník v oblasti spoločného stravovania a taktiež ako samostatne činná osoba.
    Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripravuje žiaka aj na štúdiu na vysokých.

6405 4           pracovník marketingu 

         zameranie na cestovný ruch
         •    ovláda praktický marketing a manažment podnikov cestovného ruchu, pozná techniku prevádzky, odbytu, obchodu, vie zabezpečiť služby v cestovnom ruchu,
         •    dokáže využívať výsledky prieskumu trhu, nástroje propagácie, ovláda ekonomiku a hospodársku korešpondenciu,
         •    pozná základy účtovnej evidencie, IKT, ovláda 2 cudzie jazyky,
         •    uplatnenie: odborník so širokým profilom, adaptabilný, schopný tímovej práce  v obchode, službách, cestovnom ruchu, verejnej správe, cestovných kanceláriách. Možnosť štúdia  aj na vysokých školách.

         zameranie na obchod
         •    ovláda technológie moderného obchodu, reklamy, výskumu trhu, propagácie a aranžovania výrobkov,
         •    je pripravený riadiť pracovný proces a ľudské zdroje,
         •    ovláda prácu s počítačom, administratívne činnosti v obchodno-prevádzkových jednotkách: predajca, nákupca, kontrolór, vedúci predajne, skladník, vedúci logistiky, distribúcie, marketingu.
         Možnosť štúdia aj na vysokých školách.
         •    uplatnenie: pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových jednotkách, predajca, nákupca, kontrolór, vedúci predajne, skladník, vedúci logistiky, distribúcie, marketingu. Možnosť štúdia na vysokej škole.

      V školskom roku 2011/2012 otvárame aj nové študijné odbory :

6432 4           pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu

         •    ovláda pre v hotelierstve a cestovnom ruchu,
         •    ovláda administratívne práce, obslužné činnosti, ekonomicko-právne aspekty podnikania,
         •    služby v cestovnom ruchu,
         •    manažment ubytovacích, dopravných a stravovacích služieb,
         •    ovláda gastronómiu, technológiu prípravy jedál,
         •    techniku obsluhy a celkovú prevádzku hotela
         •    ovláda prácu na všetkých úsekoch cestovného ruchu,
         •    uplatnenie: odborník so širokým profilom, adaptabilný, schopný tímovej práce  v hoteloch, službách, cestovnom ruchu, verejnej správe, cestovných kanceláriách. Možnosť štúdia  aj na vysokých školách.

6337 6           informačné technológie a informačné služby v obchode

         •    má dobré ekonomické vedomosti,
         •    vyzná sa v ochrane podnikateľských informácií,
         •    ovláda výpočtovú techniku,
         •    vie pracovať so štandardnými nástrojmi informatiky a informačných technológií (programovacie jazyky, operačné systémy, kancelárske balíky, databázové systémy, systémy pre projektovanie a návrh webových aplikácií, serverové operačné systémy).
         •    uplatnenie: informatik v rôznych sférach hospodárstva na domácom i medzinárodnom trhu práce, konzultant – informatik, programátor WWW aplikácií a podnikových intranetov, prevádzkar systémov informačných technológií, podnikateľ v oblasti obchodu pripravený využívať informačný manažment pre efektívne fungovanie firmy v konkurenčnom prostredí, operátor výpočtovej a komunikačnej techniky a prevádzkach obchodu, projektový manažér informačných a komunikačných technológií a informačných služieb v oblasti manažmentu marketingu, financií, personalistiky, materiálového hospodárstva, účtovníctva, štatistiky, správca aplikácií softvérových produktov obchodu, administrátor informačných a komunikačných technológií. Má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
 

Okrem kvalitného vzdelávania pod vedením skúseného kolektívu učiteľov a majstrov odborného výcviku ponúkame prax v kvalitných hoteloch, ubytovanie v školskom  internáte, ktorý je súčasťou školy, ale aj bohaté možnosti v oblasti mimoškolských aktivít. So žiakmi pracujeme systematicky aj v čase mimo vyučovania (krúžky, možnosti doučovania, športové aktivity).

 


Pre absolventov SOŠ, ktorí absolvovali niektorý učebný odbor a chcú si zvýšiť kvalifikáciu, ponúkame možnosť získať maturitu v dennej forme nadstavbového štúdia (2-ročné, štúdium, žiak musí byť absolventom UO) v nasledujúcich odboroch:

6403 4           podnikanie v remeslách a službách

         •    zvláda práce spojené s riadením a organizáciou malého a stredného podniku v oblasti remesiel a služieb,
         •    má poznatky o technickom vybavení, údržbe, hygiene, ovláda prácu s počítačom, 2 cudzie jazyky,
         •    má poznatky o práci so strojným zariadením a technickým vybavením prevádzok,
         •    vie samostatne pracovať s technologickými normami a zostavovať kalkulácie,
         •    rozšírenie  a prehlbovanie  odborných poznatkov pre získanie úplného stredného odborného vzdelania.  Možnosť štúdia na vysokej škole.

6411 4           prevádzka obchodu

6421 4           spoločné stravovanie

         •    zvláda práce spojené s riadením a organizáciou zariadenia spoločného stravovania,
         •    má poznatky o technickom vybavení, údržbe, hygiene, ovláda prácu s počítačom, 2 cudzie jazyky,
         •    rozšírenie  a prehlbovanie  odborných poznatkov a získanie úplného stredného odborného vzdelania.  Možnosť štúdia na vysokej škole.
 

Pracujete a potrebujete si zvýšiť kvalifikáciu? Aj pre Vás máme riešenie, ktoré Vás finančne nezruinuje! Absolventom učebných odborov ponúkame možnsť získať maturitu externou formou nadstavbového štúdia (3-ročné, štúdium, žiak musí byť absolventom UO)v nasledujúcich odboroch:

6403 4           podnikanie v remeslách a službách

6411 4           prevádzka obchodu

6421 4           spoločné stravovanie

 

Zoznam odborov, ktorých absolventi môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba: 2439 2 – lakovník,

31 Textil a odevníctvo: 3146 2 01 – tkáč – plošné textílie, 3148 2 – gubár, 3151 2 – pletiar, 3152 2 – krajčír, 3152 2 01 – krajčír – pánske odevy, 3152 2 02 – krajčír – dámske odevy, 3152 2 03 – krajčír – univerzálne šitie odevov

32 Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi: 3250 2 – remenár sedlár, 3251 2 – kožušník, 3251 2 02 – kožušník – šitie a oprava kožušinových výrobkov, 3274 2 07 – obuvník – výroba zvrškov a spodkov, 3274 2 08 – obuvník – výroba spodkov

33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov: 3355 2 – stolár, 3356 2 – spracovateľ prírodných pletív, 3370 2 – čalúnnik

36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia: 3661 2 – murár, 3663 2 – tesár, 3664 2 – železobetonár, 3665 2 štukatér, 3668 2 – montér suchých stavieb, 3672 2 – kamenár, 3673 2 – kachliar, 3675 2 – maliar, 3676 2 – izolatér, 3678 2 – inštalatér, 3679 2 – sklenár, 3680 2 – podlahár, 3684 2 – strechár, 3688 2 – kominár

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby: 6424 2 – manikér, pedikér; 6444 2 – čašník, servírka; 6445 2 – kuchár, 6451 2 – aranžér, 6452 2 – fotograf, 6453 2 – knihár, 6456 2 – kaderník, 6460 2 – predavač, 6475 2 – technicko-administratívny pracovník, 6489 2 – hostinský, hostinská

85 Umenie a umeleckoremeselná výroba: 8541 2 – umelecký kováč a zámočník, 8545 2 zlatník a klenotník, 8551 2 umelecký štukatér, 8555 2 – umelecký rezbár, 8557 2 – umelecký stolár, 8559 2 – umelecký čalúnnik a dekoratér, 8564 2 – umelecký smaltér, 8571 2 – umelecká vyšívačka, 8573 2 – umelecký keramik, 8582 2 – umelecký krajčír

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka školy: 

Ing. Mária KATRENIAKOVÁ
      mobil: 0915 766 061

maria.katreniakova@sos-panty.sk

Zástupca riad. pre TV a PV.:

Ing. Peter ORVISKÝ
      mobil: 0917 326 688

peter.orvisky@sos-panty.sk

Zástupca riad. pre EPÚ:

Ing. Július PAPÁN
      mobil: 0917 457 869

Vedúca ŠSZČ a ŠI:

PhDr Božena Schmidtová,
        mobil: 0905 628 914
        tel.: 02/ 49 49 13 33

sszc@souo-panty.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit